NAIH adatvédelmi törvény

Adatvédelmi törvény szerint.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a
továbbiakban: felhasználó/Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell
az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes
adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint
például jelen esetben egy weboldalon/honlapon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi
információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés
nyilvántartási száma.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: http://… és a fenti
tartalmi előíráson alapul.
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató
egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.
2
Adatkezelési Tájékoztató
Értelmező fogalmak (3.§)
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy
– közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
3
Adatkezelési Tájékoztató
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok
feldolgozását végzi;
16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett;
17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§ )
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
• azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –
helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen
vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás
akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása
nem szükséges.
5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a
személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő.

Adatkezelési Tájékoztató
adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok
továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával
hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
• a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll
Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4. § [1]-[2])
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek
és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés egyéb elvei (4. § [3]-[4])
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
5

Funkcionális adatkezelés
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a honlap/weboldal
funkcionalitásának működése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és
keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím,
számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.
3. Az érintettek köre: A honlapon/weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az
azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából
kezeli a Felhasználók személyes adatait.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
azonnal.

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
  illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek
  a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak
  az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly
  módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása
  során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor,
  ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
  teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
  mértékben és ideig.
  A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)
 2. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
  szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító
  adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és
  helyére vonatkozó adatokat.
 3. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek
  a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak
  az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly
  módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása
  során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor,
  ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok
  teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
  mértékben és ideig.
 4. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból –
  így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett
  elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak
  az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása
  alapján kezelhet.
 5. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
  igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan
  biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
 6. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés
  megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési
  cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése
  hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

 7. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor
  megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel,
  ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
  Cookie-k (sütik) kezelése
 8. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
  törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop/weboldal cookie
  adatkezelése körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 9. Weboldalakra/honlapokra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett
  munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és
  „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni
  az érintettektől.
 10. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 11. Az érintettek köre: A weboldalt/honlapot látogató valamennyi érintett.
 12. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, az érdeklődési kör és az esetleges
  megrendelés/megrendelések nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 13. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a
  session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

 14. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük
  van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az
  Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 15. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
  cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül
  történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
  feltétlenül szüksége van.
 16. A weboldal/honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és Adwords szolgáltatás
  igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek
  továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google
  adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:
  http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
 17. A weboldal/honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A
  remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal/honlap azoknak a
  felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket
  jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A
  remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt/honlapot
  felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google
  adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken:
  http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409.
  Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak
  megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
  Hírlevél, DM tevékenység
 18. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
  XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat
  ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor
  megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
 19. Továbbá Ügyfél/Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva
  hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges
  személyes adatait kezelje.
 20. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás
  nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató
  minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli.

1.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
1.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
1.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
1.4. Hírlevél
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése
körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum,
időpont.
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A Weboldalt működtető egyéni vállalkozó Winternitz Andrea.>>> lásd Impresszum.